Protecția datelor

Geiger Group Romania S.R.L. are un interes deosebit în asigurarea securitãții prelucrãrii informațiilor și utilizarea atentã a datelor cu caracter personal. În ceea ce privește evoluția rapidã a domeniului informaticii, dorim sã venim în întâmpinarea nevoii crescute de securitate a oamenilor și a societãții. Protejarea drepturilor individuale ale clienților, partenerilor de afaceri și angajaților constituie obiectivul nostru declarat. În principiu, utilizarea paginilor de internet ale Geiger Group Romania S.R.L. este posibilã fãrã furnizarea de date cu caracter personal. Dacã o persoanã vizatã dorește sã solicite servicii speciale ale societãții noastre prin intermediul paginii noastre de internet, poate fi totuși necesarã prelucrarea datelor cu caracter personal. Dacã este necesarã prelucrarea datelor cu caracter personal și nu existã temei legal pentru o astfel de prelucrare, obținem consimțãmântul persoanei vizate.

Prelucrarea și utilizarea datelor cu caracter personal, de exemplu numele, adresa, adresa de e-mail sau numãrul de telefon al persoanei vizate, se realizeazã întotdeauna în acord cu Regulamentul general privind protecția datelor și cu normele naționale privind protecția datelor aplicabile pentru Geiger Group Romania S.R.L. Prin prezenta declarație de confidențialitate, societatea noastrã dorește sã informeze publicul cu privire la tipul, amploarea și scopul datelor cu caracter personal colectate, utilizate și prelucrate de noi. De asemenea, persoanele vizate sunt informate prin prezenta declarație de confidențialitate cu privire la drepturile lor.

În calitatea de operator, Geiger Group Romania S.R.L. a implementat numeroase mãsuri tehnice și organizatorice, în vederea asigurãrii unei protecții cât mai cuprinzãtoare a datelor cu caracter personal prelucrate prin intermediul acestei pagini de internet. Totuși, transferurile de date pe internet pot prezenta breșe de securitate, astfel cã nu se poate asigura protecție absolutã. Din acest motiv, orice persoanã are posibilitatea de a ne transmite date cu caracter personal pe cãi alternative, de ex. telefonic.

1. Definiții

Declarația de confidențialitate a Geiger Group Romania S.R.L. are la bazã termeni utilizați de autoritatea legislativã și de reglementare europeanã la adoptarea Regulamentului general privind protecția datelor (RGPD). Declarația noastrã de confidențialitate trebuie sã fie ușor de lecturat și de înțeles atât pentru public, cât și pentru clienții și partenerii noștri de afaceri. Pentru a asigura acest lucru, dorim sã explicãm în prealabil termenii utilizați.

Noi utilizãm în prezenta declarație de confidențialitate, printre altele, urmãtorii termeni:

a) Date cu caracter personal: Constituie date cu caracter personal toate informațiile referitoare la o persoanã fizicã identificatã sau identificabilã (denumitã în continuare „persoanã vizatã”). Se considerã cã este identificabilã o persoanã fizicã care poate fi identificatã în mod direct sau indirect, îndeosebi prin asocierea cu o informație de identificare precum un nume, cu un cod de identificare, cu date despre locație, cu un identificator online sau cu una sau mai multe caracteristici speciale, care constituie expresia identitãții fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale a acestei persoane fizice.

b) Persoanã vizatã: Persoana vizatã este orice persoanã fizicã identificatã sau identificabilã, ale cãrei date cu caracter personal se prelucreazã de cãtre operator.

c) Prelucrare: Prin prelucrare se înțelege orice operațiune efectuatã cu sau fãrã ajutorul unei proceduri automatizate sau orice serie de astfel de operațiuni cu privire la date cu caracter personal, cum ar fi înregistrarea, organizarea, ordonarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, citirea, interogarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau orice altã formã de furnizare, compararea sau legarea, limitarea, ștergerea sau distrugerea.

d) Limitarea prelucrãrii: Limitarea prelucrãrii reprezintã marcarea datelor cu caracter personal stocate, cu scopul limitãrii prelucrãrii lor viitoare.

e) Crearea de profiluri: Crearea de profiluri reprezintã orice tip de prelucrare automatã a datelor cu caracter personal constând în utilizarea acestor date cu caracter personal, în vederea evaluãrii anumitor aspecte personale referitoare la o persoanã fizicã, îndeosebi în vederea analizãrii sau prezicerii aspectelor legate de performanța în muncã, situația economicã, starea de sãnãtate, preferințe personale, interese, seriozitate, comportament, reședințã sau schimbarea localitãții respectivei persoane fizice.

f) Pseudonimizarea: Pseudonimizarea reprezintã prelucrarea datelor cu caracter personal într-un mod în care datele cu caracter personal sã nu mai poatã fi asociate cu o anumitã persoanã vizatã fãrã obținerea unor informații suplimentare, în mãsura în care aceste informații suplimentare se pãstreazã separat și fac obiectul unor mãsuri tehnice și organizatorice care garanteazã cã datele cu caracter personal nu se asociazã cu o persoanã fizicã identificatã sau identificabilã.

g) Operator: Operatorul este o persoanã fizicã sau juridicã, o autoritate, o instituție sau un alt organism care decide singur sau împreunã cu alții cu privire la scopurile și mijloacele prelucrãrii datelor cu caracter personal. Dacã scopurile și mijloacele respectivei prelucrãri sunt prevãzute de legislația UE sau de legislația statelor membre, operatorul poate, respectiv criteriile numirii sale pot fi prevãzute de legislația UE sau de legislația statelor membre.

h) Persoanã împuternicitã de cãtre operator: Persoana împuternicitã de cãtre operator este o persoanã fizicã sau juridicã, o autoritate, o instituție sau un alt organism, care prelucreazã datele cu caracter personal în numele operatorului.

i) Destinatar: Destinatarul este o persoanã fizicã sau juridicã, o autoritate, o instituție sau un alt organism, care face publice datele cu caracter personal, indiferent dacã este vorba sau nu în cazul acesteia despre un terț. Autoritãțile care pot sã primeascã date cu caracter personal în cadrul unei anumite solicitãri de investigare în conformitate cu legislația UE sau cu legislația statelor membre nu sunt totuși considerate destinatari.

j) Terț: Terțul este o persoanã fizicã sau juridicã, o autoritate, o instituție sau un alt organism, cu excepția persoanei vizate, a operatorului, a persoanei împuternicite de cãtre operator și a persoanelor care sunt autorizate sã prelucreze datele cu caracter personal sub rãspunderea directã a operatorului sau a persoanei împuternicite de cãtre operator.

K) Consimțãmânt: Consimțãmântul reprezintã orice manifestare voluntarã de voințã, specificã și informatã, sub forma unei declarații sau a unui alt act de confirmare neechivoc, prin care persoana vizatã dã de înțeles cã este de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal care o privesc.

2. Numele și adresa operatorului

Operatorul în sensul Regulamentului general privind protecția datelor, al altor legi privind protecția datelor aplicabile în statele membre ale Uniunii Europene și al altor dispoziții referitoare la protecția datelor este:

Geiger Group Romania S.R.L. | B-dul Primaverii Nr. 47-49, etaj 1, ap 3., Sector 1 | 011973 Bucuresti

3. Numele și adresa responsabilului cu protecția datelor

Geiger Group Romania S.R.L.Responsabil cu protecția datelo
B-dul Primaverii Nr. 47-49, etaj 1, ap 3., Sector 1 | 011973 Bucuresti

Telefon: 021 320.94.64
E-mail: dpo@geiger.ro

Orice persoanã vizatã se poate adresa pentru orice întrebare sau sugestie privind protecția datelor direct responsabilului nostru cu protecția datelor.

4. Module cookie

Paginile de internet ale Geiger Group Romania S.R.L. utilizeazã module cookie. Modulele cookie sunt fișiere text care se arhiveazã și se stocheazã într-un sistem informatic prin intermediul unui browser de internet. Numeroase pagini de internet și servere utilizeazã module cookie. Multe module cookie conțin un așa-numit ID cookie. Un ID cookie este un identificator unic al modulului cookie. El constã dintr-o succesiune de caractere prin care se pot aloca pagini de internet și servere browserului de internet concret în care s-a stocat modulul cookie. Aceasta permite paginilor de internet și serverelor vizitate sã facã distincția între browserul de internet individual al persoanei vizate și alte browsere de internet care conțin alte module cookie. Un anumit browser de internet poate fi recunoscut și identificat prin intermediul unui ID cookie unic.

Cu ajutorul unui modul cookie se pot optimiza informațiile și ofertele de pe pagina noastrã de internet în sensul utilizatorului. Modulele cookie ne permit sã recunoaștem utilizatorii paginii noastre de internet. Scopul acestei recunoașteri este acela de a ușura utilizatorilor folosirea paginii noastre de internet. Persoana vizatã poate împiedica oricând setarea modulelor cookie de cãtre pagina noastrã de internet cu ajutorul setãrii corespunzãtoare a browserului de internet utilizat și de a se opune astfel permanent setãrii de module cookie. De asemenea, modulele cookie deja setate pot fi șterse oricând prin intermediul unui browser de internet sau al altor programe informatice. Acest lucru este posibil în toate browserele de internet actuale. Uneori, dacã persoana vizatã dezactiveazã setarea de module cookie în browserul de internet utilizat, funcțiile paginii noastre de internet nu vor putea fi folosite integral.


5. Înregistrarea tuturor datelor și informațiilor cu caracter general

Pagina de internet a Geiger Group Romania S.R.L. înregistreazã la fiecare apelare a paginii de internet de cãtre o persoanã vizatã sau un sistem automatizat o serie de date și informații cu caracter general. Aceste date și informații cu caracter general se stocheazã în fișierele jurnal ale serverelor. Se pot înregistra (1) tipurile și versiunile de browser utilizate, (2) sistemul de operare utilizat de sistemul de accesare, (3) pagina de internet de pe care un sistem de accesare ajunge la pagina noastrã de internet (așa-numitul Referrer), (4) subsite-urile care se activeazã printr-un sistem de accesare a paginii noastre de internet, (5) data și ora accesului la pagina de internet, (6) o adresã de protocol internet (adresã IP), (7) furnizorul de servicii de internet al sistemului de accesare și (8) alte date și informații similare care servesc la asigurarea securitãții în cazul atacurilor asupra sistemelor noastre informatice.

Atunci când utilizeazã aceste date și informații cu caracter general, Geiger Group Romania S.R.L. nu trage nicio concluzie cu privire la persoana vizatã. Aceste informații sunt indispensabile pentru (1) a furniza corect conținuturile paginii noastre de internet, (2) pentru a optimiza conținuturile paginii noastre de internet și publicitatea la acestea, (3) pentru a asigura capacitatea de funcționare permanentã a sistemelor noastre informatice și a tehnologiei paginii noastre de internet, precum și (4) pentru a furniza autoritãților de aplicare a legii informațiile necesare în cazul unui atac cibernetic. Aceste date și informații colectate în mod anonim sunt așadar evaluate de Geiger Group Romania S.R.L., pe de o parte din punct de vedere statistic, iar pe de altã parte cu scopul de a spori nivelul de protecție și securitate a datelor în societatea noastrã, pentru a asigura în final un nivel optim de protecție a datelor cu caracter personal prelucrate de noi. Datele anonime din fișierul jurnal de pe server se stocheazã separat de toate datele cu caracter personal furnizate de o persoanã vizatã.

6. Posibilitate de contact prin intermediul paginii de internet

Pagina de internet a Geiger Group Romania S.R.L. conține în temeiul prevederilor legale informații care permit contactarea rapidã pe cale electronicã a societãții noastre, precum și comunicarea directã cu noi, ceea ce, de asemenea, include o adresã generalã a așa-numitei poște electronice (adresã de e-mail). Dacã o persoanã vizatã contacteazã pe e-mail sau printr-un formular de contact operatorul, datele cu caracter personal transmise de persoana vizatã se stocheazã automat. Aceste date cu caracter personal transmise în mod voluntar de o persoanã vizatã operatorului se stocheazã în scopul prelucrãrii sau al contactãrii persoanei vizate. Aceste date cu caracter personal nu sunt transmise mai departe cãtre terți.

7. Ștergerea și blocarea sistematicã a datelor cu caracter personal

Operatorul prelucreazã și stocheazã date cu caracter personal ale persoanei vizate numai pe perioada necesarã pentru atingerea scopurilor stocãrii sau, în mãsura în care acest lucru a fost prevãzut de autoritatea legislativã și de reglementare europeanã sau de cãtre un alt legislator, legi și dispoziții aplicabile în cazul operatorului.

În cazul absenței scopului stocãrii sau al expirãrii unui termen de stocare prevãzut de una dintre autoritãțile legislative și de reglementare europene sau de un alt legislator competent, datele cu caracter personal se stocheazã sau se șterg sistematic și în conformitate cu dispozițiile legale.

8. Drepturile persoanei vizate

a) Dreptul la confirmare: Fiecare persoanã vizatã are dreptul acordat de autoritatea legislativã și de reglementare europeanã, de a solicita de la operator o confirmare a faptului cã prelucreazã sau nu date cu caracter personal. Dacã o persoanã vizatã dorește sã exercite acest drept la confirmare, ea se poate adresa oricând în acest sens unui angajat al operatorului.

b) Dreptul la informare Orice persoanã vizatã de prelucrarea datelor cu caracter personal are dreptul acordat de autoritatea legislativã și de reglementare europeanã de a primi oricând de la operator o informare gratuitã privind datele cu caracter personal stocate cu privire la ea și de obține o copie a acestei informãri. De asemenea, autoritatea legislativã și de reglementare europeanã i-a comunicat persoanei vizate urmãtoarele informații:

· scopurile prelucrãrii

· categoriile de date cu caracter personal care se prelucreazã

· destinatarii sau categoriile de destinatari cãrora li s-au divulgat sau încã li se divulgã datele cu caracter personal, îndeosebi în cazul destinatarilor din țãri terțe sau al organizațiilor internaționale

· dacã este posibil, durata planificatã de stocare a datelor cu caracter personal sau, dacã acest lucru nu este posibil, criteriile de stabilire a acestei durate

· existența unui drept la corecție sau ștergere a datelor cu caracter personal cu privire la ea sau la limitarea prelucrãrii de cãtre operator sau a unui drept de opoziție fațã de aceastã prelucrare

· existența unui drept de contestare la o autoritate de supraveghere

· dacã datele cu caracter personal nu au fost colectate de la persoana vizatã: Toate informațiile disponibile privind proveniența datelor

· existența unei proceduri decizionale automatizate, inclusiv a unei proceduri automatizate de creare de profiluri conform articolului 22 alineatele 1 și 4 din RGPD și – cel puțin în aceste cazuri – informații concludente privind logica implicatã, precum și implicația și efectele dorite ale acestei prelucrãri pentru persoana vizatã.

De asemenea, persoana vizatã dispune de dreptul la informare dacã datele cu caracter personal au fost transmise sau nu cãtre un stat terț sau cãtre o organizație internaționalã. În acest caz, persoana vizatã dispune de obicei de dreptul de a primi informații cu privire la garanțiile adecvate în legãturã cu transmiterea.

Dacã o persoanã vizatã dorește sã exercite acest drept la informare, ea se poate adresa oricând în acest sens unui angajat al operatorului.

c) Dreptul la corecție: Orice persoanã vizatã de prelucrarea datelor cu caracter personal are dreptul acordat de autoritatea legislativã și de reglementare europeanã de a solicita corectarea imediatã a datelor cu caracter personal incorecte cu privire la ea. De asemenea, ținând seama de scopurile prelucrãrii, persoana vizatã are dreptul de a solicita completarea datelor cu caracter personal incomplete – de asemenea, printr-o declarație complementarã.

Dacã o persoanã vizatã dorește sã exercite acest drept la corecție, ea se poate adresa oricând în acest sens unui angajat al operatorului.

d) Dreptul la ștergere (dreptul la uitare): Orice persoanã vizatã de prelucrarea datelor cu caracter personal are dreptul acordat de autoritatea legislativã și de reglementare europeanã de a solicita operatorului sã șteargã datele cu caracter personal cu privire la ea dacã se aplicã unul dintre urmãtoarele considerente și dacã prelucrarea nu este necesarã:

· Datele cu caracter personal au fost colectate sau prelucrate în alt mod în scopuri pentru care acestea nu mai sunt necesare.

· Persoana vizatã își revocã consimțãmântul pe care s-a întemeiat prelucrarea potrivit art. 6 alin. 1 litera a din RGPD și nu existã vreun alt temei juridic pentru prelucrare.

· Persoana vizatã contestã prelucrarea în conformitate cu art. 21 alin. 1 din RGPD și nu existã considerente imperioase justificate în favoarea prelucrãrii sau persoana vizatã contestã prelucrarea în conformitate cu art. 21 alin. 2 din RGPD.

· Datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal.

· Ștergerea datelor cu caracter personal este necesarã pentru îndeplinirea unei obligații legale în conformitate cu legislația UE sau cu legislația statelor membre aplicabilã în cazul operatorului.

· Datele cu caracter personal au fost colectate în raport cu serviciile oferite ale societãții informaționale conform art. 8 alin. 1 din RGPD.

În cazul aplicãrii vreunuia dintre considerentele menționate mai sus și dacã o persoanã vizatã dorește sã dispunã ștergerea datelor cu caracter personal stocate la Geiger Group Romania S.R.L., ea se poate adresa în acest sens oricând responsabilului cu protecția datelor al operatorului. Responsabilul cu protecția datelor al Geiger Group Romania S.R.L. va dispune conformarea imediatã cu solicitarea de ștergere.

Dacã datele cu caracter personal au fost fãcute publice de Geiger Group Romania S.R.L. și societatea noastrã are în calitatea de operator conform art. 17 alin. 1 din RGPD obligația de a șterge datele cu caracter personal, Geiger Group Romania S.R.L. va lua mãsuri adecvate, inclusiv de naturã tehnicã, ținând seama de tehnologia disponibilã și de costurile de implementare, pentru a comunica altor operatori care prelucreazã datele cu caracter personal fãcute publice faptul cã persoana vizatã a solicitat acestor altor operatori ștergerea tuturor linkurilor la aceste date cu caracter personal sau copii sau reproduceri ale acestor date cu caracter personal, în mãsura în care prelucrarea nu este necesarã.

e) Dreptul la limitarea prelucrãrii: Orice persoanã vizatã de prelucrarea datelor cu caracter personal are dreptul acordat de cãtre autoritatea legislativã și de reglementare europeanã de a solicita operatorului limitarea prelucrãrii atunci când este întrunitã una dintre urmãtoarele condiții:

· Acuratețea datelor cu caracter personal este contestatã de persoana vizatã, într-un termen care sã îi permitã operatorului sã verifice acuratețea datelor cu caracter personal.

· Prelucrarea este ilegalã, persoana vizatã refuzã ștergerea datelor cu caracter personal și solicitã în schimb limitarea utilizãrii datelor cu caracter personal.

· Operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrãrii, însã persoana vizatã are nevoie de ele pentru constatarea, exercitarea sau apãrarea unor drepturi.

· Persoana vizatã a formulat o opoziție împotriva prelucrãrii în conformitate cu art. 21 alin. 1 din RGPD și nu este clar stabilit dacã argumentele justificate ale operatorului cântãresc mai mult decât cele ale persoanei vizate.

Dacã este întrunitã una dintre condițiile menționate mai sus și o persoanã vizatã dorește limitarea datelor cu caracter personal care sunt stocate la Geiger Group Romania S.R.L., ea se poate adresa în acest sens oricând responsabilului cu protecția datelor al operatorului. Responsabilul cu protecția datelor al Geiger Group Romania S.R.L. va dispune limitarea prelucrãrii.

f) Dreptul la portabilitatea datelor: Orice persoanã vizatã de prelucrarea datelor cu caracter personal are dreptul acordat de autoritatea legislativã și de reglementare europeanã de a primi datele cu caracter personal cu privire la el, care au fost furnizate de persoana vizatã unui operator într-un format structurat, de uz curent, care poate fi citit automat. De asemenea, ea are dreptul de a transmite aceste date unui alt operator fãrã sã fie împiedicat de operatorul cãruia i s-au furnizat datele cu caracter personal, în mãsura în care prelucrarea se întemeiazã pe consimțãmânt conform art. 6 alin. 1 litera a din RGPD sau art. 9 alin. 2 litera a din RGPD sau pe un contract conform art. 6 alin. 1 litera b din RGPD, dacã prelucrarea nu este necesarã pentru îndeplinirea unei sarcini care i-a fost repartizatã operatorului și care este de interes public sau se efectueazã prin exercitarea unei autoritãți publice.

În exercitarea dreptului sãu la portabilitatea datelor conform art. 21 alin. 1 din RGPD, persoana vizatã are, de asemenea, dreptul de a obține transmiterea datelor cu caracter personal direct de cãtre un operator cãtre un alt operator, în mãsura în care acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic și nu sunt afectate astfel drepturile și libertãțile altor persoane.

Pentru exercitarea dreptului la portabilitatea datelor, persoana vizatã se poate adresa oricând responsabilului cu protecția datelor al Geiger Group Romania S.R.L.

g) Dreptul la opoziție: Din motive ce rezultã din situația personalã particularã, orice persoanã vizatã de prelucrarea datelor cu caracter personal are dreptul acordat de autoritatea legislativã și de reglementare europeanã de a se opune oricând prelucrãrii datelor cu caracter personal cu privire la ea, care se efectueazã în conformitate cu art. 6 alin. 1 litera e sau f din RGPD. Acest lucru se aplicã și pentru crearea de profiluri în temeiul acestor dispoziții.

În cazul opoziției, Geiger Group Romania S.R.L. nu mai prelucreazã datele cu caracter personal, cu excepția situației în care putem prezenta motive legitime și imperioase care prevaleazã în fața intereselor, drepturilor și libertãților persoanei vizate, sau în care prelucrarea servește la constatarea, exercitarea și apãrarea unor drepturi.

Dacã Geiger Group Romania S.R.L. prelucreazã date cu caracter personal pentru activitãți de marketing direct, persoana vizatã are dreptul de a formula oricând opoziție fațã de prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul respectivei activitãți de marketing. Acest lucru se aplicã și pentru crearea de profiluri dacã aceasta din urmã are legãturã cu aceastã formã de marketing direct. Dacã persoana vizatã se opune prelucrãrii de cãtre Geiger Group Romania S.R.L. în scopuri de marketing direct, Geiger Group Romania S.R.L. nu va mai prelucra date cu caracter personal în aceste scopuri.

Din motive ce rezultã din situația personalã particularã, persoana vizatã are dreptul de a contesta prelucrarea datelor cu caracter personal cu privire la ea, care se efectueazã la Geiger Group Romania S.R.L., în scopuri de cercetare economicã sau istoricã sau în scopuri statistice conform art. 89 alin. 1 din RGPD, cu excepția cazului în care aceastã prelucrare este necesarã pentru îndeplinirea unei sarcini de interes public.

Pentru exercitarea dreptului la opoziție, persoana vizatã se poate adresa oricând direct responsabilului cu protecția datelor al Geiger Group Romania S.R.L. sau unui alt angajat. De asemenea, în contextul utilizãrii serviciilor societãții informaționale, fãrã a aduce atingere directivei 2002/58/CE, persoana vizatã este liberã sã își exercite dreptul la opoziție prin proceduri automatizate, în cazul cãrora se utilizeazã specificații tehnice.

h) Decizii automatizate individuale, inclusiv crearea de profiluri: Orice persoanã vizatã de prelucrarea datelor cu caracter personal are dreptul acordat de autoritatea legislativã și de reglementare europeanã de a nu fi supusã unei decizii întemeiate exclusiv pe o procedurã automatizatã de prelucrare a datelor – inclusiv crearea de profiluri –, care produce efecte juridice pentru aceastã persoanã sau care o afecteazã grav în mod similar, dacã decizia (1) nu este necesarã pentru încheierea sau îndeplinirea unui contract între persoana vizatã și operator sau (2) este permisã în temeiul dispozițiilor legale ale Uniunii sau ale statelor membre, aplicabile în cazul operatorului, și aceste dispoziții legale includ mãsuri adecvate de protejare a drepturilor și libertãților, precum și a intereselor persoanei vizate, sau (3) se adoptã cu consimțãmântul expres al persoanei vizate.

Dacã decizia (1) privind încheierea sau îndeplinirea unui contract între persoana vizatã și operator este necesarã sau (2) aceasta se adoptã cu consimțãmântul expres al persoanei vizate, Geiger Group Romania S.R.L. ia mãsuri adecvate pentru a proteja drepturile și libertãțile persoanei vizate, printre acestea numãrându-se cel puțin dreptul de a obține intervenția unei persoane din partea operatorului și dreptul la exprimarea propriului punct de vedere și la contestarea deciziei.

Dacã persoana vizatã dorește sã exercite drepturi cu privire la deciziile automatizate, ea se poate adresa în acest scop oricând unui angajat al operatorului.

i) Dreptul la revocarea unui consimțãmânt acordat în temeiul legislației privind protecția datelor: Orice persoanã vizatã de prelucrarea datelor cu caracter personal are dreptul acordat de autoritatea legislativã și de reglementare europeanã de a revoca oricând un consimțãmânt acordat pentru prelucrarea datelor cu caracter personal.

Dacã persoana vizatã dorește sã își exercite dreptul de revocare a unui consimțãmânt, ea se poate adresa în acest scop oricând unui angajat al operatorului.

9. Protecția datelor în cazul candidaturilor și în procedura de selecție

Operatorul colecteazã și prelucreazã datele cu caracter personal ale candidaților în scopul derulãrii procedurii de selecție. Prelucrarea se poate efectua și pe cale electronicã. Acesta este cu precãdere cazul atunci când un candidat transmite operatorului documentele de candidaturã corespunzãtoare pe cale electronicã, de exemplu pe e-mail sau printr-un formular web care se gãsește pe internet. Dacã operatorul încheie un contract de angajare cu candidatul, datele transmise se stocheazã în scopul derulãrii raporturilor de încadrare în muncã cu respectarea prevederilor legale. Dacã operatorul nu încheie nici un contract de angajare cu candidatul, documentele de candidaturã se șterg în mod automat în douãsprezece luni de la comunicarea deciziei de respingere, în mãsura în care ștergerea nu contravine altor interese legitime ale operatorului.

10. Norme privind protecția datelor pentru utilizarea Google Analytics

Operatorul a integrat în aceastã paginã de internet componentele Google Analytics. Google Analytics este un serviciu de analizã web. Analiza web presupune colectarea, compilarea și evaluarea de date sub aspectul comportamentului utilizatorilor de pagini de internet. Un serviciu de analizã web colecteazã printre altele date privind pagina de internet de pe care o persoanã vizatã a sosit pe o paginã de internet (așa-numitul Referrer), ce subsite-uri ale paginii de internet au fost accesate și cât de des și pentru ce duratã a fost accesat un subsite. O analizã web se utilizeazã cu precãdere pentru optimizarea unei pagini de internet și pentru analiza costuri-beneficii a publicitãții online.

Operatorul componentelor Google Analytics este Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Scopul componentei Google Analytics îl constituie analiza fluxurilor de vizitatori pe pagina noastrã de internet. Printre altele, Google utilizeazã datele și informațiile obținute pentru evaluarea utilizãrii paginii noastre de internet, pentru a compila pentru noi rapoarte care indicã activitãțile de pe paginile noastre de internet și pentru a furniza servicii suplimentare legate de utilizarea paginii noastre de internet.

Google Analytics seteazã un modul cookie în sistemul informatic al persoanei vizate. S-a explicat deja mai sus ce sunt modulele cookie. Prin setarea modulului cookie, Google va permite analizarea utilizãrii paginii noastre de internet. Cu fiecare apelare a uneia dintre paginile individuale ale acestei pagini de internet care este operatã de operator și în care s-a integrat o componentã Google Analytics, browserul internet va permite în sistemul informatic al persoanei vizate, în mod automat, cu ajutorul componentei Google Analytics respective, transferul de date cãtre Google în scopul analizei online. În cadrul acestei proceduri tehnice, Google obține informații privind date cu caracter personal precum adresele IP ale persoanei vizate, care, printre altele, servesc Google la determinarea originii vizitatorilor și a numãrului de click-uri și îi permit ulterior sã deconteze comisioane.

Cu ajutorul modulelor cookie se stocheazã informații cu caracter personal, de exemplu timpul de acces, locul din care se inițiazã un acces și frecvența vizitelor persoanei vizate pe pagina noastrã de internet. În timpul acestui proces se pot colecta, printre altele, urmãtoarele informații: Adresa IP, data și ora accesãrii paginii, calea de acces, informații despre toate browserele utilizate de dvs. și dispozitivul utilizat de dvs., paginile vizitate, URL-ul de referințã (pagina de internet de pe care ați deschis pagina noastrã de internet), datele locației, activitãțile de achiziție. În plus, se colecteazã caracteristicile demografice precum grupa de vârstã, sex și categorii de interese, dupã care acestea se transmit cãtre Google în Statele Unite ale Americii. Aceste date cu caracter personal se stocheazã de cãtre Google în Statele Unite ale Americii. În anumite împrejurãri, Google transmite cãtre terți aceste date cu caracter personal colectate prin procedura tehnicã.

Persoana vizatã poate împiedica oricând setarea de module cookie de cãtre pagina noastrã de internet, astfel cum se prezintã mai sus, cu ajutorul unei setãri corespunzãtoare a browserului de internet utilizat și se poate astfel opune permanent setãrii de module cookie. De asemenea, o astfel de setare a browserului de internet utilizat ar împiedica Google sã seteze un modul cookie în sistemul informatic al persoanei vizate. De asemenea, un modul cookie setat deja de Google Analytics poate fi șters oricând prin intermediul browserului internet sau al altui software.

În plus, persoana vizatã are posibilitatea de a se opune și înregistrãrii datelor create de Google Analytics, referitoare la o utilizare a acestei pagini de internet, precum și prelucrãrii acestor date de cãtre Google, și de împiedica aceste operațiuni. Pentru aceasta, persoana vizatã trebuie sã descarce și sã instaleze un program de completare browser accesând linkul https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Acest program de completare comunicã Google Analytics prin JavaScript faptul cã transferul de date și informații privind vizitele efectuate pe paginile de internet cãtre Google Analytics nu este permis. Instalarea de programe de completare browser este interpretatã de Google ca opoziție. Dacã sistemul informatic al persoanei vizate se șterge, se formateazã sau se reinstaleazã ulterior, persoana vizatã trebuie sã efectueze o nouã instalare a programului de completare browser pentru a dezactiva Google Analytics. Dacã programul de completare browser este dezinstalat sau dezactivat de cãtre persoana vizatã sau o altã persoanã aflatã sub controlul acesteia, existã posibilitatea reinstalãrii sau reactivãrii programului de completare browser.

Informații suplimentare și normele aplicabile privind protecția datelor ale Google pot fi apelate la https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ și la http://www.google.com/analytics/terms/de.html. Detalii suplimentare despre Google Analytics gãsiți la acest link https://www.google.com/intl/de_de/analytics/.

11. Utilizarea Facebook Pixel

Pe pagina noastrã de internet utilizãm funcția remarketing „Custom Audiences” a Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal harbour, Dublin 2, Irlanda „Facebook”).

Facebook Ireland și noi suntem responsabili pentru colectarea datelor dvs., care are loc la integrarea acestui serviciu, și pentru transmiterea acestor date cãtre Facebook. Baza în acest sens o constituie un acord între noi și Facebook Ireland cu privire la prelucrarea comunã a datelor cu caracter personal, în cadrul cãreia se stabilesc responsabilitãțile. Acordul poate fi accesat la https://www.facebook.com/legal/controller_addendum . Ulterior, suntem responsabili mai ales pentru îndeplinirea obligațiilor de informare conform Art. 13, 14 GDPR, pentru respectarea prevederilor de siguranțã ale art. 32 GDPR cu privire la implementarea tehnicã corectã și configurarea serviciului, precum și pentru respectarea obligațiilor conform Art. 33, 34 GDPR, în mãsura în care încãlcarea protecției datelor cu caracter personal vizeazã obligațiile noastre conform acordului cu privire la prelucrarea comunã. Facebook Ireland are rãspunderea de a facilita drepturile persoanelor vizate conform Art. 15-20 GDPR, sã respecte prevederile de siguranțã ale art. 32 GDPR cu privire la siguranța serviciului și obligațiile conform Art. 33, 34 GDPR, în mãsura în care o încãlcare a protecției datelor cu caracter personal vizeazã obligațiile Facebook Ireland conform acordului cu privire la prelucrarea comunã.
Aplicația are scopul de a aborda vizitatorii paginii de internet cu reclame care vizeazã interesele, prin intermediul rețelei de socializare Facebook. În acest sens, pe pagina de internet
s-a implementat tag-ul remarketing al Facebook. Prin acest tag, la vizitarea paginii se realizeazã o conexiune directã la serverele Facebook. Astfel, pe servere Facebook se vor înregistra paginile noastre pe care le-ați vizitat. Facebook alocã aceastã informație contului personal de utilizator Facebook. Dacã vizitați rețeaua de socializare Facebook, vi se vor afișa reclame facebook personalizate, în funcție de interesele dvs. Dacã este cazul, datele dvs. vor fi trimise în SUA. Pentru SUA nu existã o decizie a Comisiei UE cu privire la caracterul adecvat. Transmiterea datelor are loc în baza clauzelor contractuale standard, ca și garanții adecvate pentru protecția datelor cu caracter personal, iar acestea pot fi accesate pe: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum.

Utilizarea cookies sau tehnologiilor similare are loc cu acordul dvs., în baza Art. 15, alin. 3, fraza 1 TMG coroborat cu Art. 6, alin. 1 lit. a GDPR. Prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal s-a realizat cu acordul dvs., în baza Art. 6, alin. 1, lit. a GDPR. Puteți revoca oricând acordul, fãrã ca legalitatea prelucrãrii efectuate în baza acordului pânã la momentul revocãrii sã fie afectatã.
Pentru mai multe informații cu privire la colectarea și utilizarea datelor de cãtre Facebook, cu privire la drepturile și posibilitãțile dvs. de protejare a sferei private, consultați indicațiile privind protecția datelor Facebook la https://www.facebook.com/about/privacy

12. Temeiul juridic al prelucrãrii

Art. 6 I lit. a din RGPD servește societãții noastre ca temei legal pentru operațiunile de prelucrare în cadrul cãrora obținem un consimțãmânt pentru un anumit scop al prelucrãrii. Dacã prelucrarea datelor cu caracter personal este necesarã pentru îndeplinirea unui contract a cãrui parte persoana vizatã este, astfel precum este cazul de pildã la operațiunile de prelucrare necesare pentru livrarea de mãrfuri sau pentru furnizarea unui alt serviciu sau contraprestații, prelucrarea se întemeiazã așadar pe art. 6 I lit. b din RGPD. Același lucru se aplicã pentru operațiunile de prelucrare care sunt necesare pentru efectuarea de mãsuri precontractuale, de exemplu în cazul solicitãrilor de informații privind produsele sau serviciile noastre. În cazul în care societatea noastrã este supusã unei obligații legale care face necesarã prelucrarea datelor cu caracter personal precum, de exemplu, îndeplinirea obligațiilor fiscale, prelucrarea se întemeiazã pe art. 6 I lit. c din RGPD. Prelucrarea datelor cu caracter personal ar putea fi rareori necesarã în vederea protejãrii intereselor vitale ale persoanei vizate sau ale unei alte persoane fizice. Acest lucru poate fi necesar în cazul în care un vizitator în unitatea noastrã ar fi rãnit și, ulterior, numele, vârsta și istoricul sãu medical sau alte informații vitale ar trebui transmise unui medic, unui spital sau unui alt terț. Prelucrarea s-ar întemeia în acest caz pe art. 6 I lit. d din RGPD. În ultimã instanțã, operațiunile de prelucrare s-ar putea întemeia pe art. 6 I lit. f din RGPD. Operațiunile de prelucrare se bazeazã pe acest temei juridic, care nu figureazã printre temeiurile juridice menționate anterior, atunci când este necesarã prelucrarea în vederea protejãrii unui interes legitim al societãții noastre sau al unui terț, în mãsura în care nu prevaleazã interesele, drepturile și libertãțile fundamentale ale persoanei vizate. Aceste operațiuni de prelucrare ne sunt permise îndeosebi ca urmare a faptului cã au fost stipulate în mod special de cãtre legislatorul european. Acesta a considerat cã un interes legitim ar putea fi acceptat dacã persoana vizatã este un client al operatorului (considerentul 47 teza 2 din RGPD).

13. Interesele legitime privind prelucrarea, urmãrite de operator sau de un terț

Dacã prelucrarea datelor cu caracter personal se întemeiazã pe art. 6 I lit. f din RGPD, este în interesul nostru legitim sã ne desfãșurãm activitatea în favoarea bunãstãrii tuturor angajaților și asociaților noștri.

14. Durata stocãrii datelor cu caracter personal

Criteriul pentru durata de stocare a datelor cu caracter personal îl constituie respectivul termen legal de pãstrare. Dupã expirarea termenului, datele corespunzãtoare se șterg în mod sistematic în mãsura în care nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea sau inițierea contractului.

15. Dispozițiile legale sau contractuale privind furnizarea de date cu caracter personal; necesitatea încheierii contractului; obligația persoanei vizate de a furniza date cu caracter personal; posibile consecințe ale nefurnizãrii

Precizãm faptul cã furnizarea de date cu caracter personal este prevãzutã parțial de lege (de ex. dispoziții fiscale) sau poate rezulta din dispozițiile contractuale (de ex. date privind partenerul contractual). Pentru încheierea unui contract poate fi necesar în anumite cazuri ca o persoanã vizatã sã ne punã la dispoziție date cu caracter personal care trebuie prelucrate ulterior de cãtre noi. De exemplu, persoana vizatã este obligatã sã ne furnizeze date cu caracter personal dacã societatea noastrã încheie un contract cu aceasta. Nefurnizarea datelor cu caracter personal ar avea drept consecințã imposibilitatea încheierii contractului cu persoana vizatã. Înainte de furnizarea unor date cu caracter personal de cãtre persoana vizatã, aceasta trebuie sã se adreseze unuia dintre angajații noștri. De la caz la caz, angajatul nostru precizeazã persoanei vizate dacã furnizarea datelor cu caracter personal este prevãzutã de lege sau în contract sau dacã este necesarã pentru încheierea contractului, dacã existã obligația de furnizare a datelor cu caracter personal și ce consecințe ar avea nefurnizarea datelor cu caracter personal.

VOILA_REP_ID=C1257F54:004387CB